Hiệu trưởng

Nguyễn Đình Nghiệp
Nguyễn Đình Nghiệp

Phó hiệu trưởng

Đầu Thị Hồng Vân
Đầu Thị Hồng Vân
Phan Thị Thanh Bình
Phan Thị Thanh Bình
Tiểu học Nam Sơn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích